UPDATE Bảng giá chi tiết 14-4-2019

- Tư vấn - Hỏi đáp
 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 1 IPHONE 5S BẢN QUỐC TẾ.
 
Màu trắng 16g : mới 96 % 1tr8 - mới 97-98% 2tr - mới 99% 2tr2
 
Màu gray  16g :  mới 96% 1tr8 - mới 97-98% 2tr - mới 99% 2tr2
 
Màu vàng 16g :  mới 96% 1tr9 - mới 97-98% 2tr1 - mới 99% 2tr3
 
( 32G + 200K )

===================✪✪✪===================


Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 2 IPHONE 5SE BẢN QUỐC TẾ.
 
Màu gray 16g : mới 96 % 2tr4 - mới 97-98% 2tr6 - mới 99% 2tr8
 
Màu hồng  16g :  mới 96% 2tr5 - mới 97-98% 2tr7 - mới 99% 2tr9
 
Màu  trắng 16g :  mới 96% 2tr5 - mới 97-98% 2tr7 - mới 99% 2tr9
 
Màu vàng  16g :  mới 96% 2tr6 - mới 97-98% 2tr8 - mới 99% 3tr
 
( 32g + 500K 64g + 700k )
 
 
===================✪✪✪✪✪✪===================
 
 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 3 IPHONE 6 LOCK TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH - XÀI NHƯ QUỐC TẾ
 
Màu gray 16g : mới 96% 2tr3 -  mới  97-98% - 2tr6 - mới 99% 2tr8
 
Màu trắng 16g : mới 96% 2tr5 -  mới  97-98% - 2tr8 - mới 99% 3tr
 
Màu vàng  16g : mới 96% 2tr5 -  mới  97-98% 2tr8 - mới 99% 3tr
 
( 32g + 300k 
 
 
===================✪✪✪✪✪✪===================
 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 4 IPHONE 6 BẢN QUỐC TẾ.
 
Màu trắng  16g :  mới 96% 2tr9 -  mới  97-98% 3tr2 - mới 99% 3tr4
 
Màu gray 16g : mới 96% 3tr -  mới  97-98% 3tr3 - mới 99% 3tr5
 
Màu vàng  16g : mới 96% 3tr1 -  mới  97-98% 3tr4 - mới 99% 3tr6
 
( 64G + 500k 

 
=================✪✪✪✪✪✪===================
 
 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 5 IPHONE 6S-LOCK 16G TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH - XÀI NHƯ QUỐC TẾ
 
Màu gray 16g : mới 96% 2tr8 - mới 98% 3tr3 - mới 99% 3tr5
 
Màu trắng  16g : mới 96% 2tr8 - mới 98%  3tr3 - mới 99% 3tr5
 
Màu hồng 16g : mới 96% 2tr9 - mới  98% 3tr4 - mới 99% 3tr6
 
 Màu gold  16g : mới 96% 3tr - mới 98%  3tr5 - mới 99% 3tr7
 
=================✪✪✪✪✪✪===================

 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 6 IPHONE 6S-LOCK 64G TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH - XÀI NHƯ QUỐC TẾ
 
Màu gray 64g : mới 96% 3tr8 - mới 98% 4tr1 - mới 99% 4tr3
 
Màu trắng  64g : mới 96% 3tr8 - mới 98%  4tr1 - mới 99% 4tr3
 
Màu hồng 64g : mới 96% 3tr9 - mới  98% 4tr2 - mới 99% 4tr4
 
 Màu gold  64g : mới 96% 4tr1 - mới 98%  4tr4 - mới 99% 4tr6
 
====================================
 
 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 7 IPHONE 6S QUỐC TẾ  
 
Màu gray 16G : đẹp 96% 3tr3 - đẹp 97-98% 3tr8 - đẹp 99% 4tr
 
Màu trắng   16G : đẹp 96% 3tr3 - đẹp 97-98% 3tr8 - đẹp 99% 4tr
 
Màu hồng  16g : đẹp 96% 3tr4 - đẹp 97-98% 3tr9 - đẹp 99% 4tr1
  
Màu vàng  16g : đẹp 96% 3tr5 - đẹp 97-98% 4tr - đẹp 99% 4tr2
 
( 64G + 800K )

=================✪✪✪✪✪✪====================
 
 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 8 IPHONE 6S PLUS QUỐC TẾ  
 
Màu hồng  16g  : đẹp 96% 4tr9 - đẹp 97- 98% 5tr4 - đẹp 99% 5tr7
 
Màu trắng 16g  : đẹp 96% 5tr -  đẹp 97-98% 5tr5 - đẹp 99% 5tr8
 
Màu gray 16g  : đẹp 96% 5tr -  đẹp 97-98% 5tr5 - đẹp 99% 5tr8

Màu vàng  16G : đẹp 96% 5tr2 - đẹp 97-98% 5tr7 - đẹp 99% 6tr
 
( 64G + 800K, 128G + 950K )

=================✪✪✪✪✪✪====================

 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 9 IPHONE 7 LOCK TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH - XÀI NHƯ QUỐC TẾ
 
Màu hồng 32g :  đẹp 96% 3tr8 - đẹp 97-98% 4tr3 -  đẹp 99% 4tr7
 
Màu trắng 32g : đẹp 96% 4tr - đẹp 97-98% 4tr5 - đẹp 99% 4tr9
 
Màu gold 32g  : đẹp 96% 4tr2 - đẹp 97-98% 4tr7 - đẹp 99% 5tr1
 
Màu đen 32g   : đẹp 96% 4tr2 - đẹp 97-98% 4tr7 - đẹp 99% 5tr1

( 128G + 1tr )

 
=====================
 
 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 10 IPHONE 7  QUỐC TẾ
 
Màu hồng 32g :  đẹp 96% 4tr8 - đẹp 97-98% 5tr3 -  đẹp 99% 5tr7
 
Màu trắng 32g : đẹp 96% 5tr - đẹp 97-98% 5tr5 - đẹp 99% 5tr9
 
Màu gold 32g  : đẹp 96% 5tr2 - đẹp 97-98% 5tr7 - đẹp 99% 6tr1
 
Màu đen 32g   : đẹp 96% 5tr2 - đẹp 97-98% 5tr7 - đẹp 99% 6tr1
 
Màu đỏ 128g :đẹp 99,9% 7tr4
 
(128 G + 1TR)


=================✪✪✪✪✪✪==================

 
=================✪✪✪✪✪✪==================

 
Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 11 IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ
 
Màu hồng 32g :  đẹp 96% 8tr - đẹp 97-98% 8tr6 - đẹp 99% 9tr
 
Màu trắng 32g : đẹp 96% 8tr2 -  đẹp 97-98% 8tr8 - đẹp 99% 9tr2
 
Màu gold  32g : đẹp 96%  8tr4 -  đẹp 97-98% 9tr - đẹp 99% 9tr4
 
Màu đen   32g : đẹp 96%  8tr4 -  đẹp 97-98% 9tr - đẹp 99% 9tr4
 
Màu đỏ 128g :đẹp 99,9% 10tr7
 
( 128GB + 1TR )
 

=================✪✪✪✪✪✪===================
 

Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 12 IPHONE 8PLUS LOCK - TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH, XÀI NHƯ QUỐC TẾ
 
Màu đen   64g : đẹp 96% 10tr2 -  đẹp 97-98% 10tr8 - đẹp 99% 11tr4
 
Màu trắng  64g : đẹp 96%  10tr4 -  đẹp 97-98% 10tr9 - đẹp 99% 11tr6
 
Màu vàng    64g : đẹp 96%  10tr7 -  đẹp 97-98% 11tr3 - đẹp 99% 11tr9

Màu đỏ 64g : đẹp 99% 12tr4

 
=================✪✪✪✪✪✪===================


Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 13 IPHONE 8PLUS QUỐC TẾ
 
Màu đen   64g : đẹp 96% 11tr3 -  đẹp 97-98% 11tr9 - đẹp 99% 12tr5
 
Màu trắng  64g : đẹp 96%  11tr5 -  đẹp 97-98% 12tr1 - đẹp 99% 12tr7
 
Màu vàng    64g : đẹp 96%  11tr8 -  đẹp 97-98% 12tr4 - đẹp 99% 13tr

Màu đỏ 64g : đẹp 99% 13tr5
 
=================✪✪✪✪✪✪==================Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 14 IPHONE X QUỐC TẾ
 
Màu đen   64g : đẹp 96% 14tr2 -  đẹp 97-98% 14tr7 - đẹp 99% 15tr3
 
Màu trắng  64g : đẹp 96%  14tr7 -  đẹp 97-98% 15tr2 - đẹp 99% 15tr8

=====✪✪✪=====
 
Màu đen   256g : đẹp 96% 15tr6 -  đẹp 97-98% 16tr1 - đẹp 99% 16tr7
 
Màu trắng   256g : đẹp 96% 16tr1 -  đẹp 97-98% 16tr6 - đẹp 99% 17tr2
 
 Nguyên Seal : LIÊN HỆ

=================✪✪✪✪✪✪==================


Update bảng giá chi tiết 14-4-2019 - 15 IPHONE XS Max QUỐC TẾ 64G
 
Màu đen   64g : đẹp 96% 21tr7 -  đẹp 97-98% 22tr2 - đẹp 99% 22tr8
 
Màu trắng  64g : đẹp 96%  22tr1 -  đẹp 97-98% 22tr6 - đẹp 99% 23tr2
 
Màu vàng  64g : đẹp 96%  22tr4 -  đẹp 97-98% 22tr9 - đẹp 99% 23tr5

Nguyên seal 64g : 25tr9

 
=================✪✪✪✪✪✪==================

 BẢNG GIÁ IPAD ( WIFI + 3.4G )
 
iPad mini 2 : đẹp 96% 3tr8 -  đẹp 97-98% 4tr1 - đẹp 99% 4tr3
 
iPad mini 4 : đẹp 96% 5tr3 -  đẹp 97-98% 5tr6 - đẹp 99% 5tr8
 
iPad Air 1   : đẹp 96%  4tr -  đẹp 97-98% 4tr3 - đẹp 99% 4tr5
 
iPad Air 2  : đẹp 96%  5tr2 -  đẹp 97-98% 5tr5 - đẹp 99%

Sản phẩm hot

iPhone XS Max - Quốc Tế - 64G LikeNew ( 97%)

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 900K 
12.750.000₫

iPhone 11 - Quốc Tế - 64G ( Loại C - 97%)

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ
13.450.000₫

iPhone XS Max - Quốc Tế - 256G LikeNew ( 99%)

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 900K 
15.950.000₫

iPhone XS - Quốc Tế - 64G ( Loại A - 99,99%)

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 900K áp dụng 01/3 - 20/3/2019
11.850.000₫

iPhone XS Max - Quốc Tế - 64G LikeNew ( 99%)

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 900K 
13.950.000₫

Cam Kết chỉ bán iPhone NGUYÊN ZIN 100%

Bao xài 10 ngày, không thích là đổi, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu máy lỗi.

Tặng ốp lưng và cường lực khi mua iphone

Yên tâm 100% với thương hiệu hơn 4 năm và hơn 126.000 khách hàng đã tin tưởng

Chủ quản: ông Nguyễn Văn Hiền
MST: 0313745949
Số ĐKKD: 41J8023684 do UBND quận 10 - Tp.HCM cấp ngày 07/04/2016
Copyright © 2019 WinMobile. All rights reserved
facebook chat1