MagBolt: Sợi cáp đầu tiên trên thế giới sạc được cho iPhone lẫn Android
WinMobile