Bạn đã thử các cài đặt mới trên iOS 10 chưa?
WinMobile