Apple ngưng hỗ trợ iPhone 4 từ ngày 13 tháng 9 (2016)
WinMobile